Bavaruki (2002 - 2006)

Home Up Introduction

Litter 1

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
24/09/2002   Bavaruki Akalanka Female Hips 3:4, Elb 0, Eyes Clear 28/04/08 Mrs J. Jones
24/09/2002   Bavaruki Alankar at Seaxa Male Hips 8:4, Elb 1 Mr & Mrs I. & S.L. Richardson
24/09/2002   Bavaruki Alaric Male   Mr & Mrs P.C. & A. Lavelle
24/09/2002   Bavaruki Aleron Male Hips 3:2, Elb 0, Eyes Clear 02/04/05 Mr & Mrs J. Ashman
24/09/2002   Bavaruki Angani for Vectiseleon Female Hips 6:8, Elb 0, Eyes Clear 13/11/05, LPN1:D/N Carrier Miss P. Dabell
24/09/2002   Bavaruki Aragon Male Hips 9:12, Elb 0, Eyes Clear 09/05/04 Mrs H.S. Gledhill
24/09/2002   Bavaruki Ashani Female   Mrs C.A. Whitehead
24/09/2002   Bavaruki Aviella Female   Ms K. Jones

Litter 2

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
21/02/2004    Bavaruki Bauer Ring Bearer Male   Mr K.R. Bauer & Miss H.T. Denhaan
21/02/2004    Bavaruki Benvolio Male    
21/02/2004    Bavaruki Bling Bling Female    
21/02/2004    Bavaruki Bond Girl Female   Mrs H. & Mr R. Gunter
21/02/2004    Bavaruki Bonny Lass Female    
21/02/2004    Bavaruki Bootylicious Female    
21/02/2004    Bavaruki Branigan Female   Mr & Mrs D.N. & S. Allender

Litter 3

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
14/08/2005   Bavaruki Calula Bear from Pharoleos Female Hips 4:3, Elb 0, Eyes Clear 07/12/07 Miss S.A. Pharo
14/08/2005   Bavaruki Camambear Female LPN1 : Clear Mrs J.A. Jones
14/08/2005   Bavaruki Canhala Bear Female    
14/08/2005   Bavaruki Care Bear from Arcanine Female   Mr & Mrs G. & R. Pitchford
14/08/2005   Bavaruki Cassini Bear Female LPN1 : Clear  
14/08/2005   Bavaruki Charlie Bear Male Hips 3:3, Elb 0, Eyes Clear 29/12/11 Mr & Mrs M.J.& B.J. Landgrebe
14/08/2005   Bavaruki Chelsea Bear Female   Mr & Mrs S. & D. Shewry
14/08/2005   Bavaruki Chicago Bear Male   Ms A.L. Hamilton-Wright
14/08/2005   Bavaruki Chilli Female   Mr M. Clarke
14/08/2005   Bavaruki Christmas MacBear Male   Mr & Mrs A.M. & H. Bell
14/08/2005   Bavaruki Cleopatra Bear Female Hips 4:3, Elb 0, Eyes Clear 03/08/08 Mr W.M. Maloret

Litter 4A

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
03/11/2005   Bavaruki Darling Denzel for Doricpride Male Hips 8:3, Elb 0, Eyes Clear 21/11/06 Mr & Mrs I. & D. Nelson
03/11/2005   Bavaruki Dark Berry Female   Ms K.M. Ebdon & Miss J.E.Graham
03/11/2005   Bavaruki Destiny Child Female   Mr & Mrs G.A. & A.M. Forsey
03/11/2005   Bavaruki Diamond Geezer Male   Mr & Mrs G.G. & G. King
03/11/2005   Bavaruki Dishy Diesel at Jantonely Male Hips 0:4, Elb 0, Eyes Clear 25/02/08 Mr & Mrs G.A. & J. Wilson
03/11/2005   Bavaruki Dream of Glory for Wolfen Male Hips 5:6, Elb 0, Eyes Clear 13/07/13, LPN1 : Clear Mrs K. Hay

Litter 4B

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
03/11/2005   Bavaruki Dame Dily from Arcanine Female   Mr & Mrs G. & R. Pitchford
03/11/2005   Bavaruki Dolly Pocket Female    
03/11/2005   Bavaruki Dreamboat Male   Miss J.H.J. Jenkins

Litter 5

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
29/05/2006   Bavaruki Easy Option Male   Mr & Mrs D.K. & C.E. Rose
29/05/2006   Bavaruki Eco Warrior Male    
29/05/2006   Bavaruki Elessor Male   Mr & Ms K. Bauer
29/05/2006   Bavaruki Endure Macvid Male   Mr & Mrs A.M. & H. Bell
29/05/2006   Bavaruki Essential Item Female   Mr & Mrs C.P. & G.R. Schofield
29/05/2006   Bavaruki Eternal Flame Female   Mrs A. Rose
29/05/2006   Bavaruki Excaliber Male LPN1:D/N Carrier Mr & Mrs T. & J. Stein
29/05/2006   Bavaruki Export Teddybear Male    
29/05/2006   Bavaruki Extra Smooth Male Hips 5:3, Elb 0, Eyes Clear 01/07/14, LPN1:D/N Carrier Mr & Mrs G & A Saggers
29/05/2006   Bavaruki Eye of the Storm Female Hips 3:4, Elb 0, Eyes Clear 13/11/12, LPN1:D/N Carrier Mr & Mrs G & A Saggers
29/05/2006   Bavaruki Ezhno Male   Mr & Mrs L.D. & K.A. Delhom

Litter 6

Click here for Pedigree      
d.o.b.         Name: Sex Health: Owner:
03/10/2006   Bavaruki Faberge Male   Mr P.J. Keen
03/10/2006   Bavaruki Fire Cracker Male   Mr & Mrs R.C. & J.A. Lynch
03/10/2006   Bavaruki Fitz Good Male Hips 0:3, Elb 0, Eyes Clear 14/11/07 Mrs L. Stagg
03/10/2006   Bavaruki Fleetwood Mac Male   Mrs K. Wake
03/10/2006   Bavaruki Flip The Coin Male    
03/10/2006   Bavaruki Formidable Oldholbans Male Hips 3:6, Elb 0, Eyes Clear 11/06/12, LPN1:D/N Carrier, LPN2 Clear Mrs S. Sevastopulo
03/10/2006   Bavaruki Frazzel of Starlake Male Hips 3:5, Elb 0, Eyes Clear 20/08/10 Mrs F. Parry
03/10/2006   Bavaruki French Apple Female   Mr D. Warrior
03/10/2006   Bavaruki French Lace Female   Mrs J.A. Jones
03/10/2006   Bavaruki French Oak Male   Mr K. Roy